Nov 24, 2011

Mahabalipuram Stone Carvings Chennai

Mahabalipuram Stone Art
Elephants on the Mahabalipuram Stone
Carvings in Granite Mamallapuram

Mamallapuram Elephants